Tạo tài khoản như thế nào?

Có 2 (hai) cách đăng ký tài khoản với Synezi.com:

  • Đăng ký tài khoản bằng email:

Bạn nhập email và mật khẩu vào hai trường đăng ký, sau đó nhấp nút “Tạo tài khoản miễn phí” để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ gửi email có chứa đường dẫn kích hoạt tài khoản vào email của bạn. Chỉ cần nhấp vào dường dẫn kích hoạt trong email, bạn sẽ đăng ký thành công tài khoàn.

  • Đăng ký tài khoản bằng tài khoản mạng xã hội:

Bạn có thể đăng ký tài khoản trên Synezi.com bằng tài khoản mạng xã hội Facebook hoặc Google Plus. Chỉ cần chọn tài khoản mạng xã hội bạn muốn sử dụng để đăng ký, sau đó đồng ý Synezi.com truy cập vào tài khoản mạng xã hội tương ứng, bạn sẽ đăng ký thành công tài khoản với Synezi.com.

Bình luận đã bị đóng.